L O A D I N G
blog banner

ช่างเจาะบาดาล โทร 092-7469824 รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล


การขอรับใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล 1.ผู้ประสงค์จะเจาะน้้าบาดาลด้าเนินการดังนี้1.  ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล (ตามแบบ นบ.1)ณ ที่ท้าการ อบต./เทศบาลนั้นๆ 2. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล        1. ส้าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม        2.ส้าเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอ้านาจลงนาม,ส้าเนาทะเบียนบ้านหรือส้าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ้านาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม        3. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)2.หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นค้าขอด้วยตนเอง)        4. ส้าเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้้าบาดาลในที่ดิน  หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในค้าขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้้าบาดาลกรณีมอบอ้านาจต้องมีส้าเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย        5. ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)        6.แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)6. ส้าเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ (ส้าหรับบ่อน้้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100มิลลิเมตร) ขึ้นไป และส้าเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา  หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ ส้าหรับบ่อน้้าบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้้าบาดาล และบ่อน้้าบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้้าบาดาล 69 จังหวัด)        7. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้้าบาดาล8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ก้าหนด ช่างเจาะบาดาล การเจาะบ่อน้ำบาดาล บริการขุดเจาะบาดาล รับเจาะบ่อน้ำบาดาล ขุดเจาะบาดาล การจัดหาแหล่งน้ำบาดาล แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัด รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ติดต่อช่างเจาะบาดาล ช่างเจาะบาดาลนครพนม ช่างเจาะบาดาลบึงกาฬ ช่างเจาะบาดาลสกลนคร ช่างเจาะบาดาลมุกดาหาร ช่างเจาะบาดาลอุบลราชธานี ช่างเจาะบาดาลหนองคาย ช่างเจาะบาดาลอำนาจเจริญ ช่างเจาะบาดาลหนองบัวลำภู ช่างเจาะบาดาลศรีสะเกษ ช่างเจาะบาดาลอุดรธานี ช่างเจาะบาดาลยโสธร ช่างเจาะบาดาลเลย ช่างเจาะบาดาลกาฬสินธุ์ ช่างเจาะบาดาลร้อยเอ็ด ช่างเจาะบาดาลมหาสารคาม ช่างเจาะบาดาลสุรินทร์ ช่างเจาะบาดาลขอนแก่น ช่างเจาะบาดาลอำนาจเจริญ ช่างเจาะบาดาลบุรีรัมย์ ช่างเจาะบาดาลชัยภูมิ ช่างเจาะบาดาลโคราชนครราชสีมา ช่างเจาะบาดาลเชียงใหม่ ช่างเจาะบาดาลเพชรบูรณ์ ช่างเจาะบาดาล-เชียงราย ช่างเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน ช่างเจาะบาดาลพะเยา ช่างเจาะบาดาลลำพูน ช่างเจาะบาดาลน่าน ช่างเจาะบาดาลลำปาง ช่างเจาะบาดาลพิษณุโลก ช่างเจาะบาดาลแพร่ ช่างเจาะบาดาลอุตรดิตถ์ ช่างเจาะบาดาลตาก ช่างเจาะบาดาลกำแพงเพชร ช่างเจาะบาดาลพิจิตร ช่างเจาะบาดาลนครสวรรค์ ช่างเจาะบาดาลอุทัยธานี ช่างเจาะบาดาลชัยนาท ช่างเจาะบาดาลลพบุรี ช่างเจาะบาดาลสิงห์บุรี ช่างเจาะบาดาลสุโขทัย ช่างเจาะบาดาลปราจีนบุรี ช่างเจาะบาดาลสระบุรี ช่างเจาะบาดาลนครนายก ช่างเจาะบาดาลนครปฐม ช่างเจาะบาดาลอ่างทอง ช่างเจาะบาดาลราชบุรี ช่างเจาะบาดาลสุพรรณบุรี ช่างเจาะบาดาลอยุธยา ช่างเจาะบาดาลสมุทรสงคราม ช่างเจาะบาดาลสมุทรปราการ ช่างเจาะบาดาลสมุทรสาคร ช่างเจาะบาดาลสระแก้ว ช่างเจาะบาดาลตราด ช่างเจาะบาดาลจันทบุรี ช่างเจาะบาดาลระยอง ช่างเจาะบาดาลชลบุรี ช่างเจาะบาดาลฉะเชิงเทรา ช่างเจาะบาดาลเพชรบุรี ช่างเจาะบาดาลชุมพร ช่างเจาะบาดาลระนอง ช่างเจาะบาดาลสุราษฎร์ธานี ช่างเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช ช่างเจาะบาดาลพังงา ช่างเจาะบาดาลกระบี่ ช่างเจาะบาดาลตรัง ช่างเจาะบาดาลพัทลุง ช่างเจาะบาดาลภูเก็ต ช่างเจาะบาดาลสงขลา   กรุงเทพ ช่างเจาะบาดาลคลองตัน ช่างเจาะบาดาลจรัญสนิทวงศ์ ช่างเจาะบาดาลดาวคะนอง ช่างเจาะบาดาลดินแดง ช่างเจาะบาดาลธนบุรี ช่างเจาะบาดาลนวนคร ช่างเจาะบาดาลนวลจันทร์ ช่างเจาะบาดาลบางนา ช่างเจาะบาดาลปทุมวัน ช่างเจาะบาดาลประชาชื่น ช่างเจาะบาดาลประตูน้ำ ช่างเจาะบาดาลปิ่นเกล้า ช่างเจาะบาดาลพระราม 2 ช่างเจาะบาดาลพระราม 9 ช่างเจาะบาดาลเพชรเกษม ช่างเจาะบาดาลรัชดาภิเษก ช่างเจาะบาดาลรัชโยธิน ช่างเจาะบาดาลรามคำแหง ช่างเจาะบาดาลวังหิน ช่างเจาะบาดาลวัชพล ช่างเจาะบาดาลสะพานควาย ช่างเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์ ช่างเจาะบาดาลสามเสน ช่างเจาะบาดาลสีลม ช่างเจาะบาดาลสุขาภิบาล ช่างเจาะบาดาลสุขุมวิท ช่างเจาะบาดาลสุทธิสาร ช่างเจาะบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย ช่างเจาะบาดาลอ่อนนุช ช่างเจาะบาดาลปากเกร็ด ช่างเจาะบาดาลบางใหญ่ ช่างเจาะบาดาลคลองหลวง ช่างเจาะบาดาลธัญบุรี ช่างเจาะบาดาลลาดหลุมแก้ว ช่างเจาะบาดาลลำลูกกา ช่างเจาะบาดาลสามโคก ช่างเจาะบาดาลหนองเสือ ช่างเจาะบาดาลกระทุ่มแบน ช่างเจาะบาดาลบางพลี ช่างเจาะบาดาลบางบ่อ ช่างเจาะบาดาลพระประแดง ช่างเจาะบาดาลพุทธมณฑล ช่างเจาะบาดาลสามพราน ช่างเจาะบาดาลเมืองหัวหิน ช่างเจาะบาดาลบางรัก    ช่างเจาะบาดาลสาธร    ช่างเจาะบาดาลเซนส์หลุยส์    ช่างเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์      ช่างเจาะบาดาลบางแค        ช่างเจาะบาดาลภาษีเจริญ      ช่างเจาะบาดาลปิ่นเกล้า      ช่างเจาะบาดาลจรัญ    ช่างเจาะบาดาลบรมราชชนนี    ช่างเจาะบาดาลบางพลัด    ช่างเจาะบาดาลบางอ้อ    ช่างเจาะบาดาลบางกอกน้อย    ช่างเจาะบาดาลบางกอกใหญ่        ช่างเจาะบาดาลคลองสาน      ช่างเจาะบาดาลอิสรภาพ    ช่างเจาะบาดาลสาธร    ช่างเจาะบาดาลสวนผัก    ช่างเจาะบาดาลทุ่งมังกร          ช่างเจาะบาดาลราชพฤกษ์          ช่างเจาะบาดาลชัยพฤกษ์      ช่างเจาะบาดาลกัลปพฤกษ์    ช่างเจาะบาดาลกาญจนาภิเษก      ช่างเจาะบาดาลพุทธมลฑล ช่างเจาะบาดาลพระราม 2      ช่างเจาะบาดาลท่าพระ ช่างเจาะบาดาลรัชดาภิเษก        ช่างเจาะบาดาลพระราม 3    ช่างเจาะบาดาลแม้นศรี      ช่างเจาะบาดาลราษฎร์บูรณะ    ช่างเจาะบาดาลดาวคะนอง      ช่างเจาะบาดาลตลาดพลู          ช่างเจาะบาดาลพญาไท    ช่างเจาะบาดาลเจริญ    ช่างเจาะบาดาลปทุมวัน ช่างเจาะบาดาลมาบุญครอง    ช่างเจาะบาดาลสยาม    ช่างเจาะบาดาลศรีย่าน ช่างเจาะบาดาลเทเวศน์      ช่างเจาะบาดาลทวีวัฒนา      ช่างเจาะบาดาลบางนา      ช่างเจาะบาดาลสี่แยกทศกันต์        ช่างเจาะบาดาลตลิ่งชัน      ช่างเจาะบาดาลสุขุมวิท      ช่างเจาะบาดาลประตูน้ำ      ช่างเจาะบาดาลวุฒากาศ      ช่างเจาะบาดาลจอมทอง        ช่างเจาะบาดาลท่าเกษตร ช่างเจาะบาดาลบางแวก    ช่างเจาะบาดาลบางหว้า    ช่างเจาะบาดาลวงเวียนใหญ่ ช่างเจาะบาดาลลาดหญ้า      ช่างเจาะบาดาลสำราญราษฎร์      ช่างเจาะบาดาลเสาชิงช้า        ช่างเจาะบาดาลสาธุประดิษฐ์          ช่างเจาะบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก        ช่างเจาะบาดาลซ.วัดศรีประวัติ    ช่างเจาะบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา    ช่างเจาะบาดาลเจริญนคร    ช่างเจาะบาดาลเพชรเกษม        ช่างเจาะบาดาลบางรัก ช่างเจาะบาดาลยานนาวา      ช่างเจาะบาดาลเอกชัย      ช่างเจาะบาดาลกำนันแม้น        ช่างเจาะบาดาลเทเวศน์        ช่างเจาะบาดาลเทอดไท        ช่างเจาะบาดาลบางขุนเทียน        ช่างเจาะบาดาลท่าข้าม      ช่างเจาะบาดาลบางบอน      ช่างเจาะบาดาลสุขสวัสดิ์    ช่างเจาะบาดาลทุ่งครุ      ช่างเจาะบาดาลประชาอุทิศ                ช่างเจาะบาดาลลาดพร้าว      ช่างเจาะบาดาลอนุสาวรีย์ชัย          ช่างเจาะบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์            ช่างเจาะบาดาลอ้อมน้อย        ช่างเจาะบาดาลอ้อมใหญ่          ช่างเจาะบาดาลมหาชัย            ช่างเจาะบาดาลคลองขวาง        ช่างเจาะบาดาลบางมด    ช่างเจาะบาดาลหนองเเขม


เกมหมู sagame บาคาร่าเว็บไหนดี คาสิโนออนไลน์ เกมไพ่แคง สล็อตออนไลน์ whoisth.online lookupdm.website checknlookup.website dmlookup.club dmfinder.website redfinder.xyz dmoverview.online reddns.xyz redlookup.xyz yellowlookup.xyz yellowdns.xyz lookupmydomain.xyz domainoverv.xyz lookupmy.xyz lookupmydns.xyz lookupcast.xyz lookupmysite.xyz domaininfo9.xyz datadomainwebsite.xyz พนันออนไลน์ เว็บพนัน เว็บแทงบอล บาคาร่า เว็บหวย โปรโมทเว็บพนัน เว็บพนันแจกเครดิตฟรี เว็บพนันได้เงินจริง สล็อต แทงบอลออนไลน์ เว็บพนันคาสิโน