25 May, 2021

ปั๊มน้ำดับเพลิง,Fire Pump,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกสถานที่ต้องมีระบบป้องกันไฟไหม

ปั๊มน้ำดับเพลิง,Fire Pump,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทุกสถานที่ต้องมีระบบป้องกันไฟไหม้ Fire Pump เครื่องสูบน้ำดับเพลิง หรือปั๊มน้ำดับเพลิง ทุกสถานที่ต้องมีระบบป้องกันไฟไหม้ โดยเฉพาะแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง และหน่วยงานราชการ ปั๊มน้ำดับเพลิง FirePump จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการติดตั้งไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

Read More