25 May, 2021

จำหน่ายท่อประปากับข้อต่อเอชดีพีอี (HDPE) สำหรับงานวางท่อประปา ราคาถูก

จำหน่ายท่อประปากับข้อต่อเอชดีพีอี (HDPE) สำหรับงานวางท่อประปาราคาถูก บริษัท ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ประกอบกิจการก่อสร้างรับเหมาวางท่อประปาให้การประปาส่วนภูมิภาคและตัวแทนจำหน่ายท่อกับข้อต่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ท่อ HDPE) เอชดีพีอี สำหรับงานวางท่อประปา ท่อระบายน้ำ

Read More